***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Novinky z astronomie > Gravitační vlny byly konečně polapeny

Gravitační vlny byly konečně polapeny

Fyzika 15.2.2016 Petr Kulhánek

Mimořádná přednáška autora na toto téma proběhne na Štefánikově hvězdárně dne 21. února v 18 hodin.

 

Gravitační vlny jsou jemné záhyby v předivu časoprostoru, které mohou být generovány mnoha způsoby. K nejznámějším patří oběh dvou hvězd (nejsilnější signál dávají obíhající kompaktní objekty, jako jsou bílí trpaslícineutronové hvězdy či černé díry). Gravitační vlnyby ale mělo generovat jakékoli rotující těleso s kvadrupólovou nesymetrií. Může jít také o nesymetrickou explozi supernovy, splynutí dvou kompaktních objektů nebo stochastické vlny vznikající při inflační fázi expanze vesmíru. Existenci gravitačních vln předpověděl na základě své obecné relativity Albert Einstein před 100 lety a jejich hledání jsme věnovali velké množství bulletinů. Nakonec byl úspěšný americký detektor LIGO, o jehož rozsáhlé rekonstrukci jsme psali v AB 41/2015. Objev byl oznámen na slavnostní tiskové konferenci ve Washingtonu dne 11. února 2016.

Gravitační vlny

Gravitační vlny jsou jemné záhyby časoprostoru šířící se rychlostí světla.
Zdroj: Pierre Binétruy, APC, Paris.

Obecná relativita – teorie gravitace publikovaná Albertem Einsteinem v roce 1915. Její základní myšlenkou je tvrzení, že každé těleso svojí přítomností zakřivuje prostor a čas ve svém okolí. Ostatní tělesa se v tomto pokřiveném světě pohybují po nejrovnějších možných drahách, tzv. geodetikách.

Gravitační vlna – periodicky se šířící zakřivení času a prostoru. Může vzniknout v okolí těles s nenulovým kvadrupólovým momentem, například kolem dvojice rotujících kompaktních hvězd. Právě tyto vlny by měly být nejběžnější a mít frekvenci od 0,1 mHz do 10 kHz.

LIGO – Laser Interferometry Gravitational-Wave Observatory, největší světový interferometr pro hledání gravitačních vln s délkou ramen 4 km. Postaveny jsou dva velké detektory stejného typu, jeden v Livingstonu a druhý v Hanfordu (USA). Oba velké přístroje doplňuje dvoukilometrový interferometr v Hanfordu. Frekvenční rozsah detektoru je od 10 Hz do 10 kHz. Detektor byl uveden do provozu v roce 2002. Od roku 2010 do roku 2015 probíhala kompletní rekonstrukce, jejímž cílem bylo výrazné zvýšení citlivosti přístroje. Dne 11. února 2016 ohlásilo LIGO první přímou detekci gravitačních vln.

Symetrie kvadrupólová – rozložení hmoty, které má nižší symetrii než sférickou (rotující kulička) nebo dipólovou (tyčka rotující kolem podélné osy). Typickým případem kvadrupólové symetrie jsou dvě vzájemně se obíhající hvězdy.

LIGO

Detektor LIGO je typický interferometrický detektor. Světlo generované laserem je rozděleno do dvou paprsků, které putují navzájem kolmými vakuovanými rameny k zavěšeným zrcadlům, od nichž se odrazí a v detektoru vytvoří interferenční obrazec. Z něho se dá vyčíst, zda se zrcadla zhoupla na gravitační vlně. Laser má výkon 200 W, ramena jsou dlouhá 4 kilometry, koncová zrcadla mají průměr 34 centimetrů a každé z nich hmotnost 40 kilogramů. Detektory jsou postaveny dva, jeden v Hanfordu (stát Washington, spravujeCalTech), druhý v Livingstonu (stát Lousiana, spravuje MIT). Jejich vzájemná vzdálenost je 3 500 km, což dobře umožňuje hledat koincidence signálu. Hlavním finančním mecenášem projektu je nadace NSF. Obdobné zařízení je v Itálii (Virgo), nicméně v době zachycení signálu nebylo v provozu. O rozsáhlé rekonstrukci detektorů LIGO a Virgo pojednává AB 41/2015, kde naleznete další podrobnosti o obou detektorech.

LIGO Hanford

Letecký pohled na centrální část detektoru LIGO (Hanford, 2008).
Zdroj: CalTech/LIGO.

Zachycený signál

Citlivost detektorů LIGO a Virgo je stále natolik malá, že není možná přímá detekce gravitačních vln generovaných blízkými dvojhvězdami. Přímá detekce gravitačních vln těmito detektory znamenala čekání na náhodu: asymetrickou explozi supernovy v naší Galaxii, splynutí neutronových hvězd nebo jiný katastrofický jev. Dne 14. září 2015 zachytily oba detektory LIGO podezřelý signál, jehož důkladná analýza trvala několik měsíců. Signál byl porovnáván s numerickými simulacemi různých zdrojů gravitačních vln. Nakonec bylo zjištěno, že se čekání na náhodu vrchovatě vyplatilo. Byl totiž polapen signál ze splynutí dvou černých děr. Každá z nich měla před splynutím hmotnost přibližně 30 Sluncí (29 MS a 36 MS). Nejistota určení hmotností je ±4 MS. Hmotnost nově vzniklé černé díry není pouhým součtem hmotností původních černých děr. Je nižší, protože se na gravitační vlny přeměnila látka o hmotnosti rovné přibližně trojásobku hmotnosti Slunce. Signál přišel ze vzdálenosti 1,3 miliardy světelných roků, tj. zhruba z oblasti vzdálené desetinu rozměrů pozorovatelného vesmíru. Směrová charakteristika není příliš přesná, existuje jen odhad oblasti, ve které k této mimořádné události došlo. Jde o jižní oblohu v oblasti Magellanových oblaků (ta jsou ale samozřejmě mnohem blíže).

Zachycený signál

Zachycený signál. Doba celého impulzu trvala sotva sekundu (tak rychlá je závěrečná fáze splynutí černých děr). Maximum koresponduje s okamžikem splynutí obou objektů. Po splynutí signál zcela vymizí. Na grafu je dobře patrná shoda měřeného signálu z obou stanovišť (Hanford, Livingston). Signály nepřišly ovšem ve stejný okamžik, gravitační vlna se šíří rychlostí světla, proto čelo vlny dorazilo ke každému z detektorů v jiný okamžik (rozdíl je ve zlomcích sekundy). Na grafu jsou signály posunuty tak, aby byly pod sebou. Dobře patrná je také shoda signálu s teoretickou předpovědí získanou z numerických simulací. Zdroj: LIGO.

Odhad místa spojení černých děr

Odhad místa spojení černých děr určený ze zpoždění signálu z Livingstonu vůči signálu z Hanfordu a z geometrie obou zařízení. Odhad je značně nepřesný. Ke sloučení černých děr došlo na jižní obloze ve směru trpasličích souputníků naší Galaxie, kterým říkáme Magellanova oblaka. Zdroj: CalTech/LIGO.

Závěr

První přímá detekce gravitačních vln je jakýmsi fyzikálním svátkem, je to dlouho očekávaný okamžik, který doslova otevírá další okno do vesmíru. Už víme, že je možné procesy ve vesmíru pozorovat pomocí gravitačních vln. Možná jednou přijde i okamžik, kdy zachytíme reliktní gravitační vlny, posly z období úplného počátku vesmíru, a dozvíme se, jak vznikl vesmír. Letošní objev ale není pouhou detekcí gravitačních vln. Je prvním pozorováním splynutí černých děr a ukazuje, že naše představy o černých dírách jsou správné. Tyto objekty kolem sebe mohou obíhat. Při každém oběhu ztrácejí energii díky vyzařování gravitačních vln a nakonec splynou v jedno jediné těleso. Fyzika získává nástroj k výzkumu extrémních jevů a dostává se do zcela nové etapy poznávání vesmíru. Je symbolické, že se tak stalo právě sto let po předpovědi existence gravitačních vln. Mimořádná přednáška autora na toto téma proběhne na Štefánikově hvězdárně dne 21. února v 18 hodin.

Oznámení detekce

Úspěšnou detekci gravitačních vln oznámil na tiskové konferenci ve Washingtonu 
dne 11. února 2016 ředitel LIGO dr. David Reitze. Zdroj: CalTech/LIGO.

Po napsání

Splynutí černých děr je natolik výrazná událost, že se intenzivně hledají další průvodní jevy tohoto úkazu. V datech z rentgenové observatoře Fermi byl nalezen v čase 0,4 s po detekci gravitační vlny slabý přechodný zdroj tvrdého rentgenového záření, jehož energie byla nad 50 keV (vlnová délka 0,02 nm). Slabý záblesk trval 1 sekundu a jeho poloha zhruba souhlasí s odhadem místa spojení černých děr [6]. Pokud spolu obě události opravdu souvisí, zpřesní se určení polohy z 600 čtverečních stupňů na 200 čtverečních stupňů. Současně se hledají také neutrina doprovázející událost v datech z antarktického detektoru IceCube, zatím ale neúspěšně.

Odkazy

 1. B. P. Abbott et al.: Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger; Physical Review Letters 116 (2016) 061102
 2. LIGO Press Release: Gravitational Waves Detected 100 Years After Einstein's Prediction; 11 Feb 2016
 3. LIGO: Stránky věnované detekci
 4. LIGO CalTech (Hanford)
 5. Ligo MIT (Livingston)
 6. V. Connaughton et al.: Fermi GBM Observations of LIGO Gravitational Wave event GW150914; NASA preprint
 7. Petr Kulhánek: LIGO a Virgo v novém kabátě; AB 41/2015
 8. Petr Kulhánek: Mají gravitační vlny naději?; AB 42/2015
 9. Petr Kulhánek: LISA je mrtvá, eLISA skomírá, naděje umírá?; AB 19/2013
 10. Petr Kulhánek: Reliktní gravitační vlny; AB 13/2014
 11. Petr Kulhánek: Můžeme měřit zakřivení časoprostoru pomocí kvantových jevů?; AB 5/2015
 12. Petr Kulhánek: Mají gravitační vlny naději?; podklady k přednášce, 2016
 13. Petr Kulhánek: Obecná relativita, skriptum FEL, 2015
Fyzika 15.2.2016 Petr Kulhánek