***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Novinky z astronomie > LISA je mrtvá, eLISA skomírá, naděje umírá?

LISA je mrtvá, eLISA skomírá, naděje umírá?

Fyzika 8.7.2013 Petr Kulhánek

Po mnoho let vkládali fyzikové a astronomové velké naděje do společného projektu ESA a NASA pod názvem LISA . Mělo jít o trojici identických sond obíhajících Slunce na samostatné dráze. Sondy ve formaci rovnostranného trojúhelníku o straně 5 milionů kilometrů měly tvořit obří interferometr. Vzájemné měření polohy laserovým svazkem by umožnilo detekci gravitačních vln s bezprecedentní přesností. LISA měla spolehlivě nalézt gravitační vlny nejen od běžných zdrojů (například dvojic kompaktních objektů), ale byla veliká naděje, že nalezne i reliktní gravitační vlny formované v prvních okamžicích existence vesmíru a zlepší naše znalosti o jeho vzniku. Projekt byl z důvodu finančních problémů americké strany neustále odkládán, v roce 2011 z něho USA zcela odstoupily. Evropská kosmická agentura projekt přesto na svém zasedání v Paříži dne 3. února 2011 zařadila do plánu pro léta 2015 až 2025, a to jako projekt s vysokou prioritou. Publikum v sále reagovalo bouřlivým potleskem, bohužel předčasně. Projekt pod taktovkou ESA získal oficiální název NGO (New Gravitational wave Observatory, Nová gravitační observatoř), neformální název je eLISA (evolved Laser Interferometer Space Antenna). Projekt poněkud zeštíhlel, k hlavním změnám patří: 1) zkrácení ramen interferometru na 1 milion kilometrů; 2) sondy nebudou rovnocenné, formace bude mít tvar písmene V, ve vrcholu bude mateřská sonda, na koncích ramen dceřiné sondy; 3) nebude probíhat kontinuální měření polarizace gravitačních vln. Cílem všech změn bylo takové snížení ceny projektu, aby byl uskutečnitelný jen v režii ESA a současně bylo možné provést většinu klíčových měření. V květnu 2012 měla ESA vybrat jeden ze tří velkých projektů k realizaci. O přízeň osudu soutěžily NGO, JUICE (veliká evropská mise k Jupiteru) a ATHENA (observatoř pro astrofyziku vysokých energií). Vědecký programový výbor ESA nakonec vybral k realizaci projekt JUICE. Realizace NGO do roku 2025 je již málo pravděpodobná, nicméně práce nebyly zastaveny a pokračují. Jistá naděje tak stále zůstává. ESA totiž zatím nezastavila misi LISA Pathfinder, která má odstartovat v roce 2015 a prozkoumat základní principy měření polohy volně gravitujícího tělesa. Dvě testovací krychličky ze slitiny zlata a platiny o hraně 4,6 cm se budou při oběhu Slunce volně vznášet ve vzájemné vzdálenosti 35 cm. Pokud bude vše fungovat, měla by u stále plánované observatoře NGO vzrůst vzdálenost testovacích tělísek na milion kilometrů.

LISA, obří interferometr s rameny 5 milonů kilometrů

Původní představa projektu LISA. Mezi sondami měla být vzdálenost 5×106 kilometrů.

Gravitační interakce – interakce působící na všechny částice bez výjimky. Má nekonečný dosah a její intenzita ubývá s kvadrátem vzdálenosti. Současnou teorií gravitace je obecná relativita publikovaná Albertem Einsteinem v roce 1916. Podle této teorie kolem sebe každé těleso zakřivuje prostor a čas a v tomto pokřiveném světě se tělesa pohybují po nejrovnějších možných drahách, tzv. geodetikách. Obecná relativita předpověděla řadu jevů, které z Newtonovy teorie gravitace nevyplývají.

Gravitační vlna – periodicky se šířící zakřivení času a prostoru. Může vzniknout v okolí těles s nenulovým kvadrupólovým momentem, například kolem dvojice rotujících kompaktních hvězd. Právě tyto vlny by měly být nejběžnější a mít frekvenci od 0,1 mHz do 10 kHz.

LISA – Laser Interferometry Satellite Antenna, společný projekt ESA a NASA tří sond obíhajících kolem Slunce. Jejich cílem mělo být interferometrické měření gravitačních vln. Ramena interferometru (vzájemná vzdálenost sond) měla být 5 000 000 km. Realizace se postupně odsouvala, v roce 2011 NASA konstatovala, že projekt nemůže z finančních důvodů Uskutečnit. ESA v projektu pokračuje pod názvem NGO (New Gravitational Observatory), v roce 2012 ale byla dána přednost jinému velkému projektu JUICE (mise k Jupiteru).

Gravitační vlny

Existenci gravitačních vln předpověděl Albert Einstein již v roce 1916. Jde o periodické zakřivení prostoru a času, které se šíří od svého zdroje, podobně jako například vlna zvuková nebo elektromagnetická. Je zde ale mnoho odlišností. Neexistuje žádné prostředí, ve kterém by se gravitace vlnila, jako je tomu u zvukových vln. Rozvlněný je sám prostoročas. U elektromagnetických vln existují dva nezávislé mody vln skloněné o 90°. Podobně i gravitační vlny kmitají ve dvou nezávislých směrech, ale ty jsou skloněny jen o 45°. To souvisí s odlišným spinem (elektromagnetické pole má spin roven jedné, gravitační pole dvěma). Elektromagnetické vlny mohou vznikat u těles s dipólovým a vyšším momentem. To znamená, že sféricky symetrické těleso nemůže být zdrojem elektromagnetických vln, osově symetrické těleso (dipól) ano. Zdrojem gravitačních vln nemůže být ani monopól ani dipól. Až teprve kvadrupólové rozložení látky může generovat gravitační vlny. Nelekejte se slova kvadrupól. Nejde o nic jiného než o rozložení hmoty, které není symetrické vzhledem k bodu ani vzhledem k ose. Tyč rotující podél své osy nemá kvadrupólový moment. Tyč rotující kolmo na svou osu kvadrupólový moment má (rozložení látky není symetrické vzhledem k rotační ose) a může generovat gravitační vlny. Intenzita vln ubývá, obdobně jako u jiných druhů vlnění, s kvadrátem vzdálenosti od zdroje.

Gravitační vlny při spojení dvou černých děr

Numerická simulace gravitačních vln, které by měly vzniknout při spojení dvou
černých děr. Zdroj: MPI for Gravitational Physics/W.Benger-ZIB.

Nejjednodušším zdrojem gravitačních vln ve vesmíru může být dvojice neutronových hvězd rotujících kolem společného těžiště. Aby měly gravitační vlny velkou intenzitu, je nutné aby obě hvězdy značně zakřivovaly prostoročas a byly dostatečně blízko. Gravitační vlny přenášejí, podobně jako jiné vlny, energii. Každý zdroj vyzařující gravitační vlny proto ztrácí energii. Jde-li například o dvojici hvězd, budou se z důvodu vyzařování gravitačních vln k sobě přibližovat, poroste jejich oběžná rychlost a po určité době dojde k splynutí obou složek. Právě tento mechanizmus vedl k nepřímému potvrzení existence gravitačních vln u podvojné neutronové hvězdy PSR 1913+16, která byla objevena v souhvězdí Orla v roce 1974 na obřím radioteleskopu v Arecibu. Jedna ze složek je pulzarem s periodou 59 ms. Soustava je vynikající relativistickou laboratoří, na které lze ověřovat efekty obecné relativity. V prostoru mezi složkami není žádný rozházený materiál, který by komplikoval interpretaci měřených veličin. Russel Hulse (*1950) a Joseph Taylor (*1941) obdrželi v roce 1993 Nobelovu cenu za fyziku za výzkum tohoto unikátního systému, především za objev zkracování periody odpovídající vyzařování gravitačních vln.

Základní parametry podvojného systému PSR 1913+16
orbitální perioda 7h 45 min
zkracování orbitální periody 76 μs/rok
perioda pulzaru 59 ms
hmotnost první složky 1,44 MS
hmotnost druhé složky 1,39 MS
vzdálenost složek 700 000 km

Trocha historie

První známé pokusy detekce gravitačních vln pochází od Josepha Webera. O detekci se pokoušel pomocí dvou velkých hliníkových válců o hmotnosti 4 tuny, které sloužily jako rezonátory s vlastní frekvencí 1 660 Hz. Zařízení bohužel nebylo pro detekci gravitačních vln dostatečně citlivé. Současné systémy využívají měření polohy referenčního tělesa pomocí laserové interferometrie. Největší observatoř LIGO má délku ramen 4 km, evropské VIRGO má délku ramen 3 km. Oba přístroje jsou na hranici citlivosti nutné pro detekci gravitačních vln a spoléhají víceméně na náhodu – například asymetrickou explozi supernovy v relativní blízkosti. Je jasné, že k systematickému výzkumu gravitačních vln je zapotřebí mnohem citlivější interferometr s podstatně delšími rameny. Takové zařízení je ale možné postavit jedině ve vesmíru. Tím by se otevřela zcela nová možnost výzkumu vesmíru opírající se o sledování jemných vibrací samotného tkaniva prostoročasu. Možnosti takového přístupu jsou obrovské a nelze je v současné chvíli zcela docenit.

 

Jeden z Weberových válvů

Historicky první detektor gravitačních vln – Weberův hliníkový válec s piezoelektrickým senzorem vibrací. Válce byly zkonstruovány dva, jeden byl umístěn na Univerzitě v Marylandu v blízkosti Washingtonu, D. C. a druhý v Argonne National Laboratory v blízkosti Chicaga. Vzdálenost válců byla asi 1 000 km.

Už v 80. letech 20. století se uvažovali na Univerzitě v Coloradu a v Americkém národním úřadu pro standardy a technologie NIST o vypuštění trojice volně gravitujících sond na samostatné dráze kolem Slunce, na kterých by bylo testováno laserové zaměřování a hledány gravitační vlny. Projekt dostal název LAGOS (Laser Antenna for Gravitational-radiation Observation in Space) a v 90. letech vyústil v plán společné mise ESA a NASA pod názvem LISA (Laser Interferometer Space Antenna). Podle původního plánu mělo jít o šestici sond, v letech 1996 až 1997 byl počet zredukován na tři stejné sondy letící ve formaci rovnostranného trojúhelníku se stranou 5 milionů kilometrů. V této podobě přetrval projekt 15 let, v průběhu kterých byla jeho realizace neustále odkládána. V letech 2011 až 2012 se zrodil evropský následovník projektu, gravitační observatoř NGO. Jak jsme se již zmínili, je osud této observatoře také nejistý, ale naděje zatím přetrvává.

NGO

Nová gravitační observatoř NGO, přesněji Nová observatoř pro sledování gravitačních vln, je samostatným projektem Evropské kosmické agentury. Trojice sond bude obíhat na samostatné dráze kolem Slunce, jednotlivé sondy by od sebe měly být vzdálené 1 milion kilometrů. Formace bude mít tvar písmene V, v jehož vrcholu bude mateřská sonda o celkové hmotnosti 1 703 kilogramů (včetně paliva). Ve zbývajících vrcholech trojúhelníku budou dceřiné sondy o celkové hmotnosti 3 585 kg. Vypuštění trojice bude probíhat nadvakrát, při prvním startu bude vynesena mateřská sonda, při druhém obě dceřiné sondy. Formace bude obíhat kolem Slunce 20° za Zemí, rovina trojúhelníku, v jehož vrcholech budou sondy, bude skloněna k ekliptice 60°. Vzdálenost mezi sondami (milion kilometrů) bude udržována s přesností menší než 1 %. Jako testovací tělesa poslouží krychličky ze slitiny zlata a platiny (73:27) o hraně 4,3 cm. Tyto volně gravitující krychličky budou sledovány laserem s vlnovou délkou 1 064 nm a výkonem 2 W. Dva lasery budou na mateřské sondě (musí zaměřovat tělesa na obou zbývajících sondách), po jednom na dceřiných sondách (budou zaměřovat testovací těleso na mateřské sondě). Na mateřské sondě budou ke sledování namontovány dva dalekohledy o průměru 20 cm a na dceřiných po jednom. Asymetrické uspořádání zlevní projekt, neboť z šesti laserových zaměřování testovacích těles zůstanou jen 4. To ovšem znemožní trvalé měření polarizace gravitačních vln, polarizaci bude možné určit jen nepřímo z tvaru trajektorie na oběžné dráze. Počítá se s tím, že mateřská sonda bude mít příkon 638 wattů a každá z dceřiných sond spotřebuje 548 wattů.

Nová gravitační observatoř ESA

Nová gravitační observatoř se měla stát jedním z nejvýznamnějších projektů ESA.

Vliv obou polarizací gravitační vlny na tvar ramen

Vliv obou polarizací gravitační vlny na ramena interferometru. Zdroj ESA.

NGO LISA
Formace trojúhelníku s jednou mateřskou a dvěma dceřinými sondami Formace trojúhelníku se třemi identickými sondami
Vzdálenost sond 106 km Vzdálenost sond 5×106 km
Jednoduchý Michelsonův interferometr (4 základny) Mnoho konfigurací interferometrů, až 6 základen
Přímé měření amplitudy Přímé měření amplitudy
Nepřímé měření polarizace z tvaru dráhy Přímé a trvalé měření polarizace
Doba provozu: 2 roky,
možné prodloužení na 5 let
Doba provozu: 5 let,
možné prodloužení na 10 let

Závěr

Podle předpokladů by observatoř NGO měla být citlivá na gravitační vlny v rozsahu od 0,1 mHz do 1 Hz. Přesnost určení polohy volně gravitujícího testovacího tělesa je v pikometrech. K hlavním cílům gravitační observatoře NGO patří pořízení mapy kompaktních dvojhvězd v Galaxii, sledování vzniku růstu a spojování obřích černých děr, sledování dynamiky našeho galaktického jádra, v jehož centru sídlí černá díra o hmotnosti 4 miliony Sluncí, ověřování obecné relativity a kosmologický výzkum. Při dané citlivosti by mělo být možné pozorovat 10 až 100 splynutí černých děr ročně a nalézt přibližně 3 000 kompaktních dvojhvězd v naší Galaxii (z celkového počtu 30 milionů). Při troše štěstí má observatoř NGO šanci zachytit reliktní vlny z období počátku Velkého třesku a ověřit a doplnit tak naše představy o vzniku vesmíru. Vznešené cíle smělého projektu poněkud hatí nedostatek peněz. Americká NASA od projektu zcela ustoupila. Evropská ESA si finančně může v nadcházejícím období (2015 až 2025) dovolit jeden velký projekt. Přednost dostala ambiciózní mise JUICE k Jupiteru, nicméně práce na vývoji gravitační observatoře NGO se nezastavily a pokračují dále. V roce 2015 by měla vyletět menší sonda LISA Pathfinder, která má za úkol ověřit koncept volně gravitujících testovacích těles. Ta budou identická s observatoří NGO, ale budou jen dvě, a to volně gravitující na oběžné dráze kolem Slunce ve vzájemné vzdálenosti pouhých 35 centimetrů. Na ověření správnosti principu to postačí. Doufejme, že NGO se dostane do vesmíru v dalším období, tedy po roce 2025 a konečně se nám naskytne pohled na rozvlněný prostoročas. Otevře se nám okno, ve kterém spatříme zcela nové, dosud neviděné jevy a možná zachytíme i reliktní gravitační vlny, které doprovázely samotný vznik vesmíru.

Šestiúhelníková observatoř NGO (vpravo nahoře) po oddělení od pohonného stupně

Šestiúhelníková observatoř NGO (vpravo nahoře) po oddělení od pohonného stupně.

Upevnění dvojice dalekohledů v mateřské sondě NGO

Upevnění dvojice dalekohledů v mateřské sondě NGO. Zdroj: ESA.

Odkazy

  1. NASA: Domovská stránka projektu LISA
  2. ESA Science and Technology: NGO
  3. ESA: NGO – Revealing a hidden Universe: opening a new chapter of discovery; ESA/SRE (2011) 19
  4. ESA: LISA Pathfinder Overview
  5. Petr Kulhánek: Gravitační vlny; Astropis 1 (2000) 16–19
Fyzika 8.7.2013 Petr Kulhánek